Goed nieuws: Tweede Kamer wil maatregelen tegen te hoge dierenartskosten

DEN HAAG – De Tweede Kamer wil dat het kabinet maatregelen neemt om de prijsstijgingen bij dierenklinieken tegen te gaan. Maar liefst vier moties daartoe werden gisteren aangenomen. Voor veel mensen is de dierenarts onbetaalbaar geworden, waardoor huisdieren ernstig lijden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat grote buitenlandse investeringsmaatschappijen dierenartspraktijken overnemen en absurd hoge prijzen vragen. Bovendien valt diergeneeskundige zorg onder het hoge btw-tarief, omdat huisdieren als een luxe worden gezien. Wij zijn ontzettend blij dat aan onze oproep gehoor wordt gegeven om in te grijpen, want het is onacceptabel dat er op deze manier geld wordt verdiend aan dierenleed.

Dierenvrienden die het met ons eens zijn, kunnen onze petitie voor lagere dierenartskosten ondertekenen. De teller staat inmiddels op bijna 55.000 handtekeningen. Daarmee kunnen we het kabinet stimuleren om snel maatregelen te nemen.

Jarenlange strijd voor lagere dierenartskosten

Al sinds 2015 zetten wij ons in tegen dierenleed als verdienmodel. Zo pleiten we onder meer voor een btw-verlaging, want de dierenarts hoort niet in de ‘luxe’ tariefgroep van 21%. Helaas is die verlaging nog steeds niet mogelijk vanwege de Europese btw-richtlijn. Desondanks werd er deze week toch een motie ingediend voor een belastingverlaging. Een teken dat we niet alleen staan in ons standpunt dat de staat geen geld zou moeten verdienen aan dierenleed.

Ook aandeelhouders profiteren van zieke dieren

De afgelopen jaren kwam er nog een probleem bij: grote buitenlandse investeringsmaatschappijen nemen massaal dierenartspraktijken over, ze verhogen de prijzen en hebben vaak een monopoliepositie, met name in de spoedhulp. Daardoor worden eigenaren gedwongen om ’s nachts en in het weekend naar een commercieel dierenziekenhuis te gaan dat absurde bedragen rekent. De winst gaat naar de aandeelhouders, ten koste van de dieren. Ondertussen neemt de werkdruk in de praktijken toe, vanwege een schrijnend tekort aan dierenartsen. Een toenemend aantal dierenartsen besluit daarom te stoppen, anderen laten zich inlijven door een van de grote ketens om de druk te verlichten en meer financiële zekerheid te hebben.

Vier moties aangenomen

Om deze zorgwekkende ontwikkelingen een halt toe te roepen, werden door PvdD, PVV en SP vier moties ingediend:

  1. Maatregelen tegen de massale overnames van dierenartsenpraktijken door twee grote investeringsmaatschappijen en de onbetaalbare vercommercialisering van noodzakelijke zorg aan huisdieren.  
  1. Onderzoek naar de mogelijkheden om de werkdruk voor dierenartsen te verlagen en meer dierenartsen in het vak krijgen en behouden.  
  1. Maatregelen om prijsstijgingen en invloed van private investeerders te beperken (naar buitenlands voorbeeld).  
  1. Onderzoek naar de mogelijkheden tot het instellen van prijsplafonds voor medische noodzakelijke behandelingen.  

Maatschappelijk draagvlak

Het is geweldig dat deze moties zijn aangenomen door de Tweede Kamer, want het is onacceptabel dat dierenleed commercieel wordt ingezet. Om de minister te stimuleren hier prioriteit aan te geven, roepen wij alle huisdiereigenaren op om onze petitie te ondertekenen. Inmiddels hebben al bijna 55.000 dierenvrienden hun steun betuigd. Daarmee kunnen we aantonen dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor maatregelen om medische zorg voor huisdieren weer betaalbaar te maken.

Vind jij ook dat er geen geld verdiend zou moeten worden aan dierenleed door de overheid en commerciële bedrijven? Geef de dieren een stem en teken onze petitie voor lagere dierenartskosten!

Eigen verantwoordelijkheid

Met onze campagne om de dierenartskosten te verlagen, willen we ernstig dierenleed voorkomen. Daarnaast is het voor ons een principekwestie: er moet streng opgetreden worden tegen partijen die dierenleed als commercieel verdienmodel gebruiken. Tegelijkertijd ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij (potentiële) eigenaren. In onze voorlichtingscampagnes roepen wij op om geen huisdier aan te schaffen als er niet genoeg geld is om de dierenarts te betalen. Hoe fijn het gezelschap van een dier ook is: de behoefte van de eigenaar mag nooit ten koste gaan van het dierenwelzijn. Wie al een huisdier heeft, adviseren wij om geld achter de hand te houden of een huisdierverzekering af te sluiten. Want de dierenarts brengt nou eenmaal kosten met zich mee, die flink kunnen oplopen als er specialistische zorg nodig is.