Bestuur

Het bestuur is actief betrokken bij de organisatie en beslist over het beleid en de algemene strategie. Daarnaast wordt jaarlijks een verantwoordingsverklaring opgesteld, waarin het bestuur verantwoording aflegt over de principes van goed bestuur. Ook komen de bestuursleden ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om de voortgang van de activiteiten en het budget te toetsen. De niet-uitvoerende leden van het bestuur van de Sophia-Vereeniging worden, zoals vastgesteld in de statuten, niet betaald voor hun werk. 

Ledenraad

De ledenraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij adviseert zij de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar over het goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening. Als vertegenwoordiging van de leden van de Sophia-Vereeniging benoemt de ledenraad nieuwe bestuursleden.

Steffie van Horck

Directie

Steffie van Horck is uitvoerend bestuurder en directeur van de Sophia-Vereeniging. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid, de strategie en de uitvoering van de activiteiten. Zo stelt zij voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar een jaarplan en -begroting op. Die worden aan de niet-uitvoerende bestuursleden voorgelegd, aangevuld en aangepast. Nadat de stukken zijn geaccordeerd, is de directeur vrij in haar keuzes, mits deze in lijn zijn met het jaarplan en budget. De beloning van de directeur wordt verantwoord in het jaarverslag.

Medewerkers

De uitvoering van de activiteiten, de voorlichting en alle ondersteunende taken liggen in handen van zeven goed opgeleide, enthousiaste medewerkers. Zij worden aangestuurd door de directeur. De medewerkers ontvangen een passend salaris, dat in totaal wordt verantwoord in het jaarverslag. Daarnaast houden zij zich aan de Gedragscode voor Fondsenwerving van het Instituut Fondsenwerving.

Vrijwilligers

In de uitvoering worden de betaalde medewerkers ondersteund door vrijwilligers die onder meer actief zijn binnen het Sophia SnuffelCollege, het Sophia DierenSpreekuur en op kantoor. Ook stagiairs helpen mee op kantoor en bij de verschillende activiteiten. Vrijwilligers en stagiairs ontvangen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

SnuffelCollege vrijwilliger

Meer weten over onze organisatie?

Erkenning door het CBF

De Sophia-Vereeniging heeft van het CBF, de Toezichthouder Goede Doelen, het keurmerk Erkend Goed Doel ontvangen. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen die worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Wij dragen daadwerkelijk bij aan een betere wereld! Ieder jaar controleert het CBF of wij nog aan de strenge eisen voldoen. In het CBF-Erkenningspaspoort hieronder staan op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste punten (inhoudelijk en financieel) waarop de Sophia-Vereeniging wordt beoordeeld, vermeld. In het jaarverslag lees je over de verantwoordingsverklaring die het bestuur ieder jaar aflegt.

Katten sociaal

ANBI

De Sophia-Vereeniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over legaten en erfstellingen. Andere erfgenamen moeten dat wel. Voor jou betekent dit dat je een schenking onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s wettelijk verplicht informatie te verstrekken over de organisatie om zo de transparantie te vergroten. Zo vind je onze contactgegevens en de namen van onze bestuursleden hier op de website. Daarnaast lees je in het jaarverslag alles over onze doelen en vind je er een beschrijving van alle activiteiten, inclusief de resultaten en de kosten. Ook informatie over het beloningsbeleid van de vereniging vind je in het jaarverslag.

Help ons helpen

Zonder de financiële steun van onze leden en donateurs zouden wij niet kunnen bestaan. Geef jij de dieren ook een kans op een mooie toekomst?