37.000 handtekeningen

In 2015 startte de Sophia-Vereeniging een campagne om het btw-tarief van dierenartsen te verlagen. De campagne bereikte zo’n 6 miljoen mensen en een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën werd meer dan 37.000 keer ondertekend. De staatssecretaris weigerde de petitie in ontvangst te nemen omdat een belastingverlaging niet in lijn zou zijn met de Europese richtlijnen. Daarop stuurde de Sophia-Vereeniging de handtekeningen naar de vaste Kamercommissie voor Financiën, waarna in december 2015 een motie werd ingediend door Kamerlid Graus (PVV). De motie om de mogelijkheden voor een btw-verlaging te onderzoeken, kreeg weinig bijval. Alleen de PvdD, PVV, SP en twee kleine fracties stemden voor. De diverse universiteiten die we voor onderzoek benaderden, lieten weten het onderwerp als te complex te beschouwen.

cavia verzorging
btw dierenarts petitie

Groeiend politiek draagvlak

In mei 2016 stuurden we nogmaals een brief naar staatssecretaris Wiebes, met het verzoek de btw-verlaging op diergeneeskundige handelingen te bespreken tijdens het Algemeen Overleg btw op 2 juni 2016. Naar aanleiding van onze brief werd het onderwerp tijdens het overleg aangekaart door de Partij voor de Dieren. Op 27 juni van dat jaar ontvingen wij schriftelijk antwoord van de staatssecretaris, die meldde dat hij zich om economische redenen niet wilde inzetten voor een btw-verlaging. Het zou een inkomstenderving veroorzaken die elders weer opgevangen moet worden. Ondertussen groeide het politieke draagvlak voor een verlaging, zo bleek uit een peiling die we hielden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Daarbij gaven zes partijen aan voorstander te zijn van een belastingverlaging: PvdD, PVV, GroenLinks, SP, PvdA en Nieuwe Wegen.

Europese samenwerking

Omdat we niet verder kwamen met staatssecretaris Wiebes, besloten we ons te richten op Europa. In diverse Europese landen, waaronder België en Italië, is een belastingreductie voor dierenartsen al langere tijd onderwerp van discussie, zowel op politiek als op maatschappelijk niveau. Daarom zochten we samenwerking met de Belgische dierenbeschermingsorganisatie GAIA en ANMVI, de Italiaanse beroepsorganisatie voor dierenartsen in Italië. Gezamenlijk stuurden we in juni 2018 een brief naar de Raad van de Europese Unie met het verzoek het onderwerp mee te nemen tijdens de besprekingen over het herzien van de btw-richtlijnen.

btw dierenartskosten verlagen

Aanpak buitenlandse investeerders

De herziening van de Europese btw-richtlijn leek in eerste instantie hoopvol. Alles wees erop dat de lidstaten meer vrijheid zouden krijgen in het vaststellen van de btw-tarieven. Toch werd helaas besloten om de Europese belastingregels maar een heel klein beetje te versoepelen. Het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg mag nog steeds niet verlaagd worden door de lidstaten zelf. Ondertussen roepen wij de overheid op om buitenlandse investeringsmaatschappijen aan te pakken die massaal dierenartspraktijken overnemen. Zij vragen absurde bedragen, bedoeld voor de aandeelhouders. De dieren zijn de dupe, want veel eigenaren kunnen deze prijzen niet betalen en er is weinig alternatief. Er is een groot tekort aan dierenartsen en dat probleem wordt almaar groter door de enorme werkdruk.

Vier moties aangenomen

Om deze zorgwekkende ontwikkelingen een halt toe te roepen, pleiten wij voor maatregelen zodat dieren de medische zorg kunnen blijven krijgen die ze zo hard nodig hebben. Inmiddels hebben we de steun van meer dan 53.000 dierenvrienden. In februari 2024 werd er eindelijk gehoor gegeven aan onze oproep en werden door PvdD, PVV en SP vier moties ingediend:

  1. Maatregelen tegen de massale overnames van dierenartsenpraktijken door twee grote investeringsmaatschappijen en de onbetaalbare vercommercialisering van noodzakelijke zorg aan huisdieren.  
  1. Onderzoek naar de mogelijkheden om de werkdruk voor dierenartsen te verlagen en meer dierenartsen in het vak krijgen en behouden.  
  1. Maatregelen om prijsstijgingen en invloed van private investeerders te beperken (naar buitenlands voorbeeld).  
  1. Onderzoek naar de mogelijkheden tot het instellen van prijsplafonds voor medische noodzakelijke behandelingen.  

Maatschappelijk draagvlak

Het is geweldig dat deze moties zijn aangenomen door de Tweede Kamer, want het is onacceptabel dat dierenleed commercieel wordt ingezet. Om de minister te stimuleren hier prioriteit aan te geven, roepen wij alle huisdiereigenaren op om onze petitie te ondertekenen. Daarmee kunnen we aantonen dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor maatregelen om medische zorg voor huisdieren weer betaalbaar te maken.

Help mee!

Teken de petitie en laat weten dat ook jij voorstander bent van een verlaging van de dierenartskosten.