Sophia-Vereeniging voorzichtig optimistisch over regeerakkoord

DEN HAAG – In Den Haag is vorige week het regeerakkoord gepresenteerd. De Sophia-Vereeniging is voorzichtig optimistisch over de voornemens die in het akkoord staan op het gebied van huisdierenwelzijn. Zo wordt er gekeken naar lijsten van bonafide hondenhandelaren en wordt er verder gewerkt aan positieflijsten van te houden huisdieren, een onderwerp waar de Sophia-Vereeniging zich al jaren hard voor maakt.

Huisdieren

De witte lijst van bonafide hondenhandelaren is een concrete stap om de hondenhandel inzichtelijker te maken. Afgelopen mei werd deze witte lijst al aangekondigd in een brief van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. In deze brief stonden tal van maatregelen waaronder een uniform registratiesysteem voor hondenbeten, een verplichte cursus voor houders van hoog-risicohonden en een strafrechtelijk houdverbod bij dierenmishandeling. De Sophia-Vereeniging blijft de vinger aan de pols houden bij het nieuwe kabinet om ervoor te zorgen dat deze maatregelen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Andere dieren

Jammer genoeg lijkt het regeerakkoord voor andere dieren minder goed uit te pakken. Zo worden er vrijwel geen maatregelen getroffen om stalbranden te verminderen en ziet het kabinet niets in verplichte weidegang voor koeien. Ook zijn er geen plannen om de veestapel te verkleinen.

Lage ambities

Hoewel de Sophia-Vereeniging in grote lijnen positief gestemd is over de maatregelen die in het akkoord genoemd worden omtrent huisdieren, vinden we de lage ambities op het gebied van overige dieren onbegrijpelijk.  Het regeerakkoord ademt op het gebied van dierenwelzijn nog steeds een hoog business-as-usual gehalte en dit doet geen recht aan de dierenwelzijnsproblemen die binnen Nederland bestaan. Juist in tijden van klimaatverandering en een groeiend draagvlak voor dierenwelzijn zijn er, meer dan ooit, kansen voor een duurzame en diervriendelijke samenleving die het nieuwe kabinet laat liggen. Om deze reden zal de Sophia-Vereeniging, samen met haar coalitiepartners uit de Dierencoalitie, bij de politiek blijven aandringen op hogere ambities voor klimaat, natuur en dierenwelzijn.