Sophia-Vereeniging dringt aan op snelle invulling positieflijst zoogdieren

Over de positieflijst zoogdieren die sinds kort van kracht is, bestaat nog veel onduidelijkheid. De Sophia-Vereeniging dringt er bij het ministerie van Economische Zaken op aan om de lijst snel invulling te geven, met enkel dieren die naar hun aard door particulieren gehouden kunnen worden. Op 23 juni wordt de positieflijst besproken tijdens het Algemeen Overleg Dierenwelzijn.

Geschikt als huisdier

Veel dieren die in Nederland gehouden worden, lijden ernstig omdat op geen enkele manier tegemoet gekomen kan worden aan hun natuurlijke behoeften. Om daar paal en perk aan te stellen, is in 2014 is met de hulp van de Sophia-Vereeniging een zogenaamde ‘positieflijst’ tot stand gekomen, die sinds 1 februari 2015 van kracht is: een door de overheid vastgestelde lijst van dieren die geschikt worden geacht om als huisdier gehouden te worden. Zoogdiersoorten die niet op deze lijst genoemd worden, mogen niet gehouden en verhandeld worden.

Veel onduidelijkheid

Hoewel de positieflijst voor zoogdieren al een half jaar van kracht is, verloopt de inwerkingtreding moeizaam en bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over welke dieren op deze lijst vermeld gaan worden, welke dieren onder voorwaarden gehouden mogen worden en welke dieren verboden zijn. Daarom stuurde de Sophia-Vereeniging een brief naar de leden van de Vaste commissie voor Economische Zaken, waarin zij hen verzoekt er tijdens het Algemeen Overleg Dierenwelzijn op 23 juni bij de staatssecretaris op aan te dringen om de positieflijst voor zoogdieren snel te completeren.

Natuurlijke behoeften

In de brief wordt benadrukt dat het vanuit dierenwelzijnsoogpunt van groot belang is dat er op de positieflijst alleen soorten komen te staan waarvan ondubbelzinnig is aangetoond dat zij zonder problemen kunnen worden gehouden door particulieren. Bij twijfel dient het houden van een diersoort niet te worden toegestaan. Daarnaast moeten er voor de diersoorten duidelijke minimumhuisvestingsnormen komen, waarbij rekening wordt gehouden met de natuurlijke behoeften van de dieren. Tevens vindt de Sophia-Vereeniging dat er snel gestart moet worden met voorbereidingen om tot positieflijsten voor vogels, reptielen en amfibieën te komen.

Frank Wassenberg

Frank Wassenberg

Beleidsmedewerker