Algemene actievoorwaarden

Organisator: Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren
Actie: Petitie handhaving
Actiesite: www.sophia-vereeniging.nl/campagnes/btw-dierenartskosten-verlagen/petitie/ 
Deelnemer: Een natuurlijke persoon

Gegevens organisator

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren
Nieuwezijds Voorburgwal 153
1012 RK Amsterdam
info@sophia-vereeniging.nl
Telefoon 020 – 623 61 67
www.sophia-vereeniging.nl

Op de actie zijn de actievoorwaarden van toepassing. Door aan de actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden.

Petitie

Meedoen aan deze actie kost de deelnemer niets. Het doel van de campagne is een betere handhaving van de dierenbeschermende wetten te bewerkstelligen. Bezoekers worden in staat gesteld een petitie voor minister Schouten te ondertekenen. Ook is het mogelijk de campagne te delen via e-mail en social media en de Sophia-Vereeniging te steunen met een donatie en/of door lid te worden van de Sophia-Vereeniging. De actie loopt vanaf 26 augustus 2019. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie vroegtijdig te beëindigen of te verlengen. Een eventuele vroegtijdige beëindiging van de campagne wordt bekendgemaakt via de actiesite.

Persoonlijke gegevens

Onder deelname aan deze campagne wordt verstaan het tekenen van de petitie (met naam, e-mailadres en optioneel het telefoonnummer), het doorsturen via sociale media, of het doen van een donatie dan wel aanmelding van een lidmaatschap via deze actiesite. De bezoeker laat daarmee weten de huisdieren te willen helpen. De persoonsgegevens die de deelnemer achterlaat, worden vastgelegd in de administratie van de Sophia-Vereeniging.

Deelnemers aan de actie worden over het verloop van de actie petitie handhaving geïnformeerd per telefoon, mits de deelnemers zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan de Sophia-Vereeniging. De deelnemers wordt gevraagd nog meer in actie te komen voor deze en andere campagnes van de Sophia-Vereeniging. Afmelden voor het telefoongesprek kan direct tijdens het telefoongesprek of via onze servicedesk, telefoonnummer: 020 – 623 61 67. Deelnemers aan de actie worden eenmaal over het verloop van de actie geïnformeerd per e-mail. Indien men toestemming gegeven heeft voor de maandelijkse nieuwsbrief, zal eens per maand een e-mail toegezonden worden en tussentijds indien noodzakelijk geacht door de organisator. Afmelden voor de e-mailnieuwsbrief kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail is opgenomen. De afmelding wordt direct verwerkt.

Overige voorwaarden

De organisator behoudt het recht om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden. Naw-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisator in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de organisator en zullen vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. De deelnemer geeft de organisator toestemming hem/haar via e-mail en telefoon te informeren over acties en campagnes, mits daarvoor toestemming is verleend. De gegevens die worden gebruikt om een vriend uit te nodigen zullen niet door de organisator ofwel derden worden gebruikt. Lees voor meer uitleg over de registratie van persoonsgegevens door de Sophia-Vereeniging, in het privacybeleid op www.sophia-vereeniging.nl.

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot de website, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit. Iedere aansprakelijkheid van organisator en/of door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie sluit organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de website/actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator. De organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Niets uit de inhoud van de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via de sociale media is wel toegestaan.

Sophia-Vereeniging, 26 augustus 2019