Organisatie

Organisatie

De organisatie van de Sophia-Vereeniging wordt gevormd door een bestuur en een ledenraad, een directeur en zes betaalde medewerkers, ondersteund door 150 vrijwilligers. De medewerkers werken op het kantoor van de Sophia-Vereeniging dat is gevestigd in hartje Amsterdam, aan de Nieuwezijds Voorburgwal 153. De vrijwilligers van de Sophia-Vereeniging zijn werkzaam op diverse locaties in heel Nederland.

Bestuur

Het bestuur van de Sophia-Vereeniging is onbezoldigd en bestaat uit Tierney Mepham (voorzitter), Ilona Dingemans (secretaris), Jan Achten (penningmeester) en Marlies Vandersmissen. De bestuursleden bekleden geen relevante nevenfuncties. Het bestuur is actief betrokken bij de organisatie en beslist over het beleid en de algemene strategie. Jaarlijks wordt een verantwoordingsverklaring opgesteld, waarin het bestuur verantwoording aflegt over de principes van goed bestuur. Circa zes keer per jaar komen de bestuursleden bijeen om de voortgang van de activiteiten en het budget te toetsen.

Ledenraad

De voorzitter van de ledenraad is Noah Dull. De ledenraad voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. Tevens adviseert zij de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar over het goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening. Als afvaardiging van de leden van de Sophia-Vereeniging benoemt de ledenraad nieuwe bestuursleden. Ook voor de ledenraad worden kandidaten gezocht, die tijdens de ALV kunnen worden voorgedragen voor benoeming. Leden kunnen contact opnemen met de ledenraad via info@sophia-vereeniging.nl.

Directie

De directeur is Steffie van Horck. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid, de strategie en de uitvoering van de activiteiten. Voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar concipieert de directeur een jaarplan en jaarbegroting. Beide stukken worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd, aangevuld en aangepast. Nadat de stukken zijn geaccordeerd, is de directeur autonoom in haar initiatieven, mits deze passen binnen de parameters van jaarplan en budget. De bezoldiging van de directeur wordt verantwoord in het Jaarverslag.

Medewerkers

De medewerkers van de Sophia-Vereeniging worden aangestuurd door de directeur. Zij ontvangen een passend salaris, dat in totaal wordt verantwoord in het jaarverslag. Hun arbeidsvoorwaarden en gedragscodes zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en het personeelsreglement. Tevens hebben zij zich gecommitteerd aan de Gedragscode voor Fondsenwerving van het Instituut Fondsenwerving. In de uitvoering worden de betaalde medewerkers bijgestaan door vrijwilligers die actief zijn binnen het Sophia SnuffelCollege, de Sophia DierenSpreekuren en op kantoor. Ook stagiairs helpen mee op kantoor en verlenen assistentie bij de verschillende activiteiten. Vrijwilligers en stagiairs ontvangen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Op dit moment zijn in dienst:

 • Steffie van Horck, directeur
 • Nina Cohen, beleidsmedewerker
 • Yvonne Wulffers-Stroomer, digital campaigner
 • Auchel Huijbregts, officemanager en projectmedewerker
 • Kitty Willems, communicatiemanager
 • Jon Blok, fondsenwerver
 • Yasna Ferwerda, marketing- en relatiemanager

Download hier de statuten van de Sophia-Vereeniging.

CBF

Erkenning

De Sophia-Vereeniging is een Erkend Goed Doel, het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen die worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld. Het CBF controleert jaarlijks of de Sophia-Vereeniging aan de eisen voldoet. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

ANBI

De Sophia-Vereeniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over legaten en erfstellingen. Andere erfgenamen moeten dat wel. Voor jou betekent dit dat je een schenking onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s wettelijk verplicht informatie te verstrekken over de organisatie om zo de transparantie te vergroten.

Beleidsplan

In het Jaarplan lees je over het beleid van de Sophia-Vereeniging. Download hier het Jaarplan.

Beloningsbeleid

Bestuurs- en ledenraadsleden nemen zitting op vrijwillige basis en ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden. De bestuurs- en raadsleden kunnen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten in verband met het uitoefenen van hun functie een vergoeding krijgen. Meestal maakt men van deze mogelijkheid geen gebruik. Bij avondvergaderingen wordt een simpele vegetarische maaltijd aangeboden. De directeur is een betaald medewerker in dienst van de vereniging. Daarnaast ontvangt de directeur een pensioenregeling en een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten. Overuren worden niet vergoed of gecompenseerd.

Doelstelling van de Sophia-Vereeniging

De uiteindelijke doelstelling van de Sophia-Vereeniging is een samenleving waarin huisdieren naar hun eigen aard met mensen kunnen leven. Daartoe maakt de vereniging mensen bewust van de natuurlijke behoeftes van dieren en verdedigt zij hun eigen waarde, die los staat van de waarde die ze hebben voor de mens. Alleen wanneer daar rekening mee gehouden wordt bij het aanschaffen, houden, fokken en verhandelen van huisdieren, kan hen een goed welzijn geboden worden.

Activiteiten

Op de website kun je hier lezen over alle dierenbeschermende activiteiten van de Sophia-Vereeniging. De jaarlijkse resultaten vind je terug in onze jaarverslagen.

Financiële verantwoording

In het Jaarverslag vind je een beschrijving van alle activiteiten, de resultaten daarvan en de kosten. Het Jaarverslag en de Jaarrekening kun je hier downloaden.

Naam organisatie
Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren

RSIN-nummer/KvK-nummer
RSIN 0025.63.770
KvK 40531576

Contactgegevens
Nieuwezijds Voorburgwal 153
1012 RK Amsterdam
020 – 623 61 67
info@sophia-vereeniging.nl
www.sophia-vereeniging.nl

Bestuur
De heer drs. J. Nieuwland (voorzitter)
Mevrouw mr. A.C.H. Verstegen (secretaris)
Mevrouw mr. M. Vandersmissen (algemeen lid)

Verantwoordingsverklaring

Voor het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt het bestuur jaarlijks een verantwoordingsverklaring op. Daarin legt het bestuur verantwoording af over de principes van goed bestuur:

 1. Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren
 2. Optimaliseer de effectiviteit en efficiëncy van bestedingen
 3. Optimaliseer de omgang met belanghebbenden

De principes van goed bestuur zijn geïmplementeerd in de organisatie van de Sophia-Vereeniging en verwerkt in het Jaarverslag en het Jaarplan. Ook hebben alle bestuursleden Bijlage 12 (inzake onafhankelijkheid) ondertekend en daarmee formeel de principes onderschreven.

Jaarlijks evalueert het bestuur zijn eigen functioneren in een bestuursvergadering dan wel tijdens een beleidsdag. Hiervan wordt melding gedaan in de notulen. De voorzitter of een ander daartoe aangewezen bestuurslid heeft jaarlijks een functionerings-/beoordelingsgesprek met de directeur. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat bewaard wordt in het personeelsdossier en ook hiervan wordt melding gedaan in de notulen.

1. Onderscheid toezicht houden, besturen en uitvoeren

De bestaande verdeling van rollen en taken is vastgelegd in de statuten van de Sophia-Vereeniging en in het directiestatuut. Deze zijn opgesteld conform de eisen van het CBF.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) controleert – Tijdens de ALV in het voorjaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Jaarstukken zijn van tevoren op te vragen. Alle leden van de Sophia-Vereeniging die aanwezig zijn tijdens de ALV hebben stemrecht; zij verlenen het bestuur decharge over het gevoerde beleid en kunnen adviseren over het jaarplan en de begroting van het lopende jaar.

Het bestuur bestuurt – De directeur legt het bestuur jaarlijks een (meerjaren-)plan en een (meerjaren-)begroting voor, die door het bestuur worden beoordeeld en vastgesteld. Ieder kwartaal rapporteert de directeur over de voortgang van de activiteiten en de bestede middelen. Op basis van de kwartaalrapportages kan het bestuur eventueel bijsturen. Na afloop van het jaar stelt de directeur het jaarverslag en de jaarrekening op en het bestuur stelt deze in concept vast. Voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening door de ALV informeert de accountant het bestuur over zijn bevindingen.

De organisatie (onder leiding van de directeur) voert uit – De directeur heeft de dagelijkse leiding over de organisatie. Zij voert het jaarplan uit en legt verantwoording af aan het bestuur over de bereikte resultaten en de daarvoor gebruikte middelen. Zij delegeert taken aan medewerkers, die wekelijks verslag uitbrengen van hun vorderingen.

2. Effectiviteit en efficiëncy van bestedingen

Het meerjarenbeleidsplan (drie jaar) geeft de beleidsrichting aan. Per jaar worden jaarplannen gemaakt, waarin directeur en bestuur inhoudelijke prioriteiten en doelstellingen aangeven voor de korte en lange termijn. Over de voortgang van de hoofdpunten wordt wekelijks door de verantwoordelijke medewerkers gerapporteerd aan de directeur. Ieder kwartaal legt de directeur hierover verantwoording af aan het bestuur. Rapportage aan het bestuur over actuele zaken vindt plaats in de vorm van tussentijdse notities bij iedere bestuursvergadering.

3. Omgang met belanghebbenden

Belanghebbenden met wie de Sophia-Vereeniging haar werk doet:

 • Dierenwelzijnsorganisaties, met wie de Sophia-Vereeniging overlegt over gezamenlijke belangen in de Dierencoalitie
 • Leden en donateurs, die naar behoefte worden geïnformeerd over campagnes, acties, plannen en resultaten via de digitale nieuwsbrief SophiaNieuws, het jaarplan en het jaarverslag. Leden kunnen invloed uitoefenen op de ALV. De Sophia-Vereeniging is per e-mail en telefoon vijf dagen per week bereikbaar
 • Zo’n 150 mensen zetten zich op vrijwillige basis in voor de Sophia-Vereeniging. Op kantoor, maar vooral bij het Sophia SnuffelCollege (met de hond basisscholen bezoeken) en bij de Sophia DierenSpreekuren (beantwoorden van vragen over huisdieren). Voor de vrijwilligers worden bijscholingsdagen georganiseerd en jaarlijks een gezamenlijk uitje. Met hen wordt gecommuniceerd via nieuwsbrieven of via persoonlijke gesprekken met de verantwoordelijke projectleider
 • Verder is er met name veel contact met (potentiële) huisdiereigenaren. De website wordt veelvuldig bezocht; een deel van de bezoekers stelt vragen aan de gedragsdeskundigen van de Sophia DierenSpreekuren. Via de sociale media Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram ontvangen volgers van de vereniging huisdierennieuws en informatie over de activiteiten van de Sophia-Vereeniging. Deze vorm van communicatie is interactief, waarbij belangstellenden worden uitgenodigd om hun mening te geven, deel te nemen aan enquêtes, petities, et cetera en voorlichtende boodschappen over huisdieren te verspreiden. Het digitale SophiaNieuws tot slot, wordt eens per maand verspreid om de achterban op de hoogte te brengen van en te betrekken bij de activiteiten van de Sophia-Vereeniging en zo hun binding en loyaliteit met de organisatie te vergroten. Het SophiaNieuws wordt bovendien ingezet voor de communicatiedoelstellingen van alle activiteiten.

Klachten of suggesties kunnen via de website, schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden ingediend. Met klachten wordt omgegaan volgens een klachtenprotocol. Tijdens campagnes worden een e-mailadres en een telefoonnummer gecommuniceerd, zodat de organisatie bereikbaar is voor klachten en suggesties.

Niets missen?

Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws.